logo

O spoločnosti

Profil spoločnosti

Služby

Poradenstvo, uzavretie zmlúv, ...

Mám škodu

Nahlasovanie poistnej udalosti

Naši partneri

A odkazy na nich

Poistenie

Naše produkty

Reality

Naša ponuka

Vklady a úvery

Poradíme Vám

Ochrana údajov

Spracovanie osobných údajov

Allfin s.r.o.

E-mail: all-fin@all-fin.sk

Telefón: 055 6423 918-21
Fax: 055 6421 745
slogan

Profil spoločnosti

Allfin s.r.o. so sídlom Popradská 54, 040 01 Košice, IČO: 36 217 484 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel:Sro, Vl.č.: 13614/V

Allfin s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou v roku 2002. Hlavnou náplňou činnosti spoločnosti je finančné sprostredkovanie v sektoroch:
- poistenie a zaistenie
- prijímanie vkladov
- poskytovanie úverov

Spoločnosť vykonáva tieto služby na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska číslo GRUFT-027/2005/PAGP zo dňa 14.12.2005 a dodatku č. ODT-3796/2013. Sídlom spoločnosti sú Košice, pôsobnosť je v rámci Slovenskej republiky.

Allfin s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov zaregistrovaných v Národnej banke Slovenska pre príslušný sektor. V súčasnej dobe spravujeme cca 45.000 poistných zmlúv, prevažne v poistení majetku, poistení osôb, poistenie zodpovednosti za škody a poistenie motorových vozidiel. V oblasti správy poistených rizík ponúka spoločnosť nasledovné služby:
- poskytovanie odborného poradenstva v oblasti poisťovníctva a bankovníctva,
- zisťovanie, hodnotenie a spracovanie analýz poistného riziká,
- predkladanie ponúk na uzavretie poistnej zmluvy, predkladanie návrhu poistnej zmluvy, vykonávanie iných činností smerujúcich k uzavretiu poistnej zmluvy,
- spolupráca pri správe poistenia (súhrn činnosti zameraných na udržanie a aktualizáciu stavu poistných zmlúv zahŕňajúci činností súvisiace s kontrolou uzavretých poistných zmlúv, ich evidenciou, evidenciou platenia poistného a jeho zúčtovania, evidenciou zmien v poistení až po zánik poistnej zmluvy),
- spolupráca pri vybavovaní poistných nárokov a poistných plnení z poistných zmlúv, najmä v súvislosti s poistnou udalosťou.

Na zmluvnej báze Allfin s.r.o. spolupracuje s nasledovnými inštitúciami pôsobiacimi v rámci slovenského finančného trhu: Tatra banka, ČSOB, ČSOB stavebná sporiteľňa, Slovenská sporiteľňa, Prvá stavebná sporiteľňa, UniCredit Bank Slovekia, VÚB, Allianz-SP, a.s., AXA, ASTRA poisťovňa, AMSLICO, Generali Slovensko poisťovňa, Komunálna poisťovňa, Kooperatíva poisťovňa, Groupama Garancia poisťovňa, UNIQA, UNION, Wüstenrot poisťovňa, QBE, a.s., ČSOB poisťovňa.

Konateľmi spoločnosti sú:
- Ing. Miroslav Bernát
- Stanislav Valigura
Kontakt: email: all-fin@all-fin.sk; www.all-fin.sk
Tel.: 055/6423 918-21, fax: 055/6421 745
Mobil: Ing. Miroslav Bernát 0907 715888
Stanislav Valigura 0908 972978
Gabriela Borošová 0908 972981