logo

O spoločnosti

Profil spoločnosti

Služby

Poradenstvo, uzavretie zmlúv, ...

Mám škodu

Nahlasovanie poistnej udalosti

Naši partneri

A odkazy na nich

Poistenie

Naše produkty

Reality

Naša ponuka

Vklady a úvery

Poradíme Vám

Ochrana údajov

Spracovanie osobných údajov

Allfin s.r.o.

E-mail: all-fin@all-fin.sk

Telefón: 055 6423 918-21
Fax: 055 6421 745
slogan

Ochrana osobných údajov

Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov spoločnosťou Allfin s.r.o. podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOU“).

Tento dokument obsahuje informácie, týkajúce sa podmienok získavania, spracúvania a sprístupňovania osobných údajov dotknutých osôb:

 1. Prevádzkovateľ informačného systému:
  Allfin s.r.o.,
  so sídlom Popradská 54, 040 01 Košice,
  IČO: 36 217 484,
  Obchodná spoločnsť zapísaná v ORSR vedenom Okresným súdom:
  Košice I, Odd.: Sro, Vl.č:13614/V

  ako samostatný finančný agent, zápis v registri NBS registračné číslo 6321, GRUFT-027/2005/PAGP, (ďalej len „SFA“), vykonávajúci finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov (ďalej len „PFA“)

 2. Webová doména: www.all-fin.sk

 3. Dotknutou osobou: je klient alebo potenciálny klient alebo ich zástupca, ktorého osobné údaje sa týkajú (ďalej len „klient“).

 4. Právny základ spracúvania osobných údajov:
  • a) Finančný agent je oprávnený požadovať od klienta osobné údaje na základe oprávnenia vyplývajúceho z § 31 zákona č. 186/2009 Z.z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.
  • b) Súhlas so spracovaním osobných údajov klienta na účely marketingových aktivít vzmysle § 11 ZOU a § 3 ods. 7 zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame

 5. Účel spracúvania osobných údajov

  5.1. Osobné údaje klienta sa spracúvajú v súlade s účelom vymedzenom zákonom č. 186/2009 Z.z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a to najmä za účelom:
  • (i) poskytovania finančného sprostredkovania a poradenstva,
  • (ii) zisťovania, overovania a kontroly identifikácie klientov,
  • (iii) ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientovi,
  • (iv) vykonávania dohľadu a na plnenie úloh a povinností finančného agenta,
  • (v) prípravu, uzatváranie a vykonávanie poistných a finančných obchodov s Klientom, uplatňovanie práv a plnenie povinností SFA z uzavretého obchodu, prípadne súvisiaceho vzťahu medzi SFA a Klientom,
  • (vi) kontaktovania Klienta alebo oprávnenej osoby Klienta zo strany SFA za účelom priameho marketingu produktov a služieb sprostredkovávaných SFA alebo tretími stranami, a to formou zasielania písomností, elektronickou formou, formou volania, faksimilných správ, prípadne SMS správ, pričom oprávnená osoba. Osobné údaje na účely marketing, môže poskytnúť Klient dobrovoľné svojím písomným súhlasom. Klient má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením na adresu SFA.

 6. Zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov

  6.1. Finančný agent získava a spracúva osobné údaje o klientoch v rozsahu na ktorý je oprávnený podľa § 31 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a to najmä:
  • a. osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu; ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
  • b. identifikačných údajov v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta činnosti, zoznamu členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údajov o nich v rozsahu podľa písmena a), označenie registra alebo inej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, ak ide o právnickú osobu,
  • c. kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla a adresy elektronickej pošty, ak ich má,
  • d. dokladov a údajov preukazujúcich oprávnenie na zastupovanie, ak ide o zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva alebo ktoré sú dohodnuté s finančným agentom alebo s finančným poradcom.

 7. Sprostredkovatelia a dodávatelia finančných služieb

  7.1. Sprostredkovateľom sa rozumie PFA, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa (SFA), v rozsahu a za podmienok dojednaných s prevádzkovateľom v písomnej zmluve.

  7.2. Dodávateľom služieb sa rozumejú finančné inštitúcie dodávajúce finančné služby, ktorých produkty sú sprostredkúvané klientom alebo potenciálnym klientom v sektore:
  • a) poistenia alebo zaistenia,
  • b) prijímania vkladov,
  • c) poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov,

  7.3. Aktuálny zoznam dodávateľov finančných služieb je k dispozícií na webovej doméne prevádzkovateľa v sekcií „ Naši partneri“.

  7.4. Pokiaľ SFA využíva na získavanie alebo spracúvanie osobných údajov ďalšie osoby ako sprostredkovateľov (prípadne poskytuje v tejto súvislosti osobné údaje iným dodávateľom služieb), robí tak len na základe písomnej zmluvy so sprostredkovateľom a len po dôkladnom uistení sa, že sprostredkovateľ spĺňa všetky požiadavky z oblasti technickej, organizačnej a personálnej bezpečnosti vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov.

  7.5. Klient ma právo požadovať preukázanie totožnosti sprostredkovateľa, ktorý získava osobné údaje v mene SFA, alebo preukázanie príslušnosti oprávnenej osoby hodnoverným dokladom k tomu subjektu, v mene ktorého koná.

  7.6. Zoznam sprostredkovateľov, zoznam dodávateľov služieb, ktorým budú osobné údaje sprístupnené, zoznam tretích strán, ktorým budú osobné údaje poskytnuté, SFA oznámi v súvislosti s príslušným obchodom klientovi, prípadne zverejní vo svojich prevádzkových priestoroch alebo na webe.

 8. Sprístupnenie a poskytovanie osobných údajov

  8.1. SFA neposkytne ani nesprístupní osobné údaje tretím stranám s výnimkou prípadov, ak povinnosť sprístupniť osobné údaje vyplýva z príslušných právnych predpisov, alebo ak je poskytnutie alebo sprístupnenie bolo medzi Klientom a SFA zmluvne dohodnuté, alebo ak je nevyhnutné pre plnenie uzavretej zmluvy medzi SFA a Klientom. SFA poskytne alebo sprístupní osobné údaje vrátane dokumentov na ktorých sú osobné údaje zaznamenané alebo na ktorých boli osobné údaje SFA poskytnuté:
  • i. Osobám, ktorú SFA poveril plnením svojich zmluvných alebo zákonných povinností, vrátane realizácie práv zo zmluvných vzťahov medzi SFA a Klientom. Takouto osobou sa rozumie najmä PFA.
  • ii. Poskytovateľom finančných služieb za účelom vyplývajúcim zo záznamu o sprostredkovaní finančných služieb najmä bankám, poisťovniam, zaisťovniam stavebným sporiteľniam, s ktorými samostatný finančný agent spolupracuje na zmluvnom základe, za účelom ich ďalšieho spracovania iii. Tretím osobám za účelom ochrany a domáhania sa práv SFA z obchodu mimosúdnou alebo súdnou cestou, alebo postúpenia pohľadávky SFA alebo jej časti a jej príslušenstva, vrátane sprístupnenia dôverných informácií v súvislosti s rokovaniami týkajúcich sa takýchto poverení alebo uzatvorenia zmluvy.

  8.2. SFA získané osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje.

  8.3. SFA neuskutočňuje cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín

 9. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

  9.1. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené v § 28 ZOU.

  9.2. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:
  • a. písomne na adresu sídla FSA ,
  • b. elektronickou poštou alebo faxom, avšak žiadosť musí byť doručená aj písomne najneskôr do 3 dní odo dňa jej odoslania v elektronickej podobe;
  • c. osobne ústnou formou do zápisnice.

  9.3. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu uplatňuje jej práva zákonný zástupca.

  9.4. Ak dotknutá osoba nežije jej práva môže uplatniť blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

  9.5. Dotknutá osoba má za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov najmä právo na základe písomnej žiadosti u prevádzkovateľa:
  • i. vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • ii. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
  • iii. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • iv. vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • v. vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • vi. vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • vii. vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • viii. vyžadovať blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,
  • ix. namietať voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez súhlasu dotknutej osoby
  • x. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak má dotknutá osoba podozrenie, že jej osobné údaje sú spracúvané neoprávnene.
  • xi. na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na iné účely než za akými boli získané a žiadať o ich likvidáciu,
  • xii. na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek u prevádzkovateľa namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ne právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov.
  • xiii. Dotknuté osoby majú právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci prevádzkovateľa. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti

 10. Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov a práva dotknutých osôb

  10.1. Osobné údaje budú spracúvané s použitím neautomatizovaných, ako aj auto-matizovaných prostriedkov spracúvania údajov v rámci informačného systému SFA, a informačného systému dodávateľov finančných služieb.

  10.2. Oprávnenie získavať osobné údaje v mene SFA vyplýva PFA osobám zo zmlúv o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov uzavretých medzi PFA a SFA. Dotknutá osoba môže žiadať oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene SFA .

  10.3. Dokumenty o evidencii, registrácii, prípadne osobitnej registrácii informačných systémov SFA budú sprístupnené na požiadanie na adrese sídla SFA v pracovné dni v čase od 11:00 do 15.00.

  10.4. SFA a PFA získavajú osobné údaje priamo od klientov – záujemcov o sprostredkovanie finančnej služby.

  10.5. Osobné údaje klientov sú uchovávané v listinnej forme ako aj v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému prevádzkovateľa. Takto uchovanými osobnými údajmi finančný agent ďalej spracúva na účely plnenia povinností na ktoré sa klientovi zaviazal
Platné od : 1.7.2013